Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Omgivningsfysiologi

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar studier av olika omgivningsfaktorers inverkan på fysiologiska processer hos människa.  I ämnet ingår fyra delområden: höghöjdsfysiologi, termofysiologi, gravitationsfysiologi och dykerifysiologi. Frågeställningar inom ämnet kan variera från basvetenskapliga till tillämpade, varav de senare ofta rör utveckling av skyddsutrustning och strategier som möjliggör vistelse i extrema miljöer.

Arbetsuppgifter

Den biträdande lektorn förväntas genomföra humanexperiment inom termo-, gravitations- och höghöjdsfysiologi, huvudsakligen vid KTH:s humancentrifug och hypobarkammare; simulering av tyngdlöshet görs medelst ”bedrest-modellen”. Den biträdande lektorn förväntas även självständigt genomföra databearbetning och färdigställa vetenskapliga artiklar samt att initiera, planera och förbereda försök, inklusive att ansöka om forskningsetiktillstånd och äska ekonomiska medel.

Den biträdande lektorn förväntas medverka i undervisning såväl på grund- som avancerad nivå, framför allt i KTH-kurser i Anatomi och Fysiologi, Avancerad Fysiologi, Fysiologi i Extrema Omgivningar, Fysisk Stridsvärde och Medicinsk Teknik. Vidare förväntas den biträdande lektorn självständigt handleda examensarbetare och även handleda forskarstuderande, initialt som bihandledare men så småningom som huvudhandledare.

Forskningsrelaterade uppgifter kommer att utgöra ca 75 % och undervisningsrelaterade uppgifter ca 25 % av arbetet.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • Ämnesrelevant vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, etablering av forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
  • Potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • Intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
  • Postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer kan bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.
  • Intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • Administrativ skicklighet och annan skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer H-2017-0280
Kontakt
  • Ola Eiken, professor, 08 - 790 48 03, eiken@kth.se
  • Petra Rosenquist, handläggare, 08 - 790 69 97, petraro@kth.se
Publicerat 2018-06-11
Sista ansökningsdag 2018-08-31

Tillbaka till lediga jobb