Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemivetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Kemiteknik med inriktning mot uppgradering av gaser.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar tillämpning av ett kemitekniskt angreppssätt inom området reaktions- och separationsteknik för processer i gasfas. De vetenskapliga discipliner som ingår i forskningen är exempelvis kemisk reaktionsteknik, heterogen katalys och separationsteknik. Centralt för ämnet är dels kemiska omvandlingsenheter, dels hur dessa och råvarors eller bränslens sammansättning påverkar utformningen av en processanläggning beträffande el-, värme- och kylbehov, uppgraderingsfunktion, samt processverkningsgrad. Det vetenskapliga angreppssättet kan vara teoretiskt och/eller experimentellt.

Typiska tillämpningar för ämnet är tekniska lösningar som har potential att kunna användas kommersiellt och där interaktionen mellan bränsle eller råvara och uppgraderingsenheten utgör ett viktigt inslag. Även system med gaser som innehåller partiklar och/eller vätskedroppar är av intresse. Exempel på relevanta tekniska system kan vara olika typer av industriella processer, förbrännings- och förgasningsanläggningar, produktionsenheter med gasformiga emissioner, samt system innehållande förbränningsmotorer eller bränsleceller.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning inom skolans utbildnings- och doktorsprogram med inriktning mot kemiteknik. Den biträdande lektorn förväntas genom aktivt samarbete på institutionen och skolan, samt med andra forskningsenheter inom och utom KTH, utveckla en självständig forskningsverksamhet inom ämnesområdet. Av särskild vikt är att utveckla ett nära samarbete med KTH:s strategiska industripartner, inom exempelvis KTH:s energi- och transportplattformar, samt deltagande i KTH-centra som Svenskt Förgasningscentrum, SFC.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor.

Behörighet

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 3, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, etablering av forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag,
  • potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom kemiteknik samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • förmåga att genomföra undervisning av hög kvalitet inom grund- och forskarutbildning inom kemiteknik,
  • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom kemiteknik,
  • intresse för samverkan med det omgivande samhället.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • postdoktorsvistelse alternativt akademisk grundexamen eller forskarutbildning i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. För denna tjänst kan erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte,
  • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar och då speciellt med näringslivspartner. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning i kemiteknik på såväl svenska som engelska, samt handledning i detta ämne.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer K-2017-0285
Kontakt
  • Mats Jonsson, professor, vice skolchef, 08-790 9123, matsj@kth.se
  • Göran Lindbergh, professor, 08-790 8143, gnli@kth.se
Publicerat 2017-08-14
Sista ansökningsdag 2017-10-12

Tillbaka till lediga jobb